SERVEIS alumnat, FAMILIES, PROFESSORAT I PAS

En aquest apartat es recullen tots els documents del centre que fan referència a aspectes de la cultura digital. D'aquesta manera, es pot tenir una visió completa de l'assoliment d'aquesta cultura pel que fa a centre. 

PLATAFORMES DIGITALS

Cada membre de la comunitat escolar disposa del seu usuari @cmontserrat.net. Aquest usuari és personal i intransferible.

A continuació s'enllacen els documents per a la gestió d'aquests usuaris.

El centre disposa d'un domini G Suite for Education propi. D'aquesta manera, alumnat, professorat i  personal d'administració disposen d'un usuari @cmontserrat.net. 

Google Workspace és una suite d'eines de productivitat en línia que ofereix una varietat de funcionalitats per millorar la col·laboració i facilitar la gestió de tasques en entorns professionals i educatius. Algunes de les utilitats principals de Google Workspace inclouen:


Moodle és una plataforma d'aprenentatge en línia àmpliament utilitzada en entorns educatius per facilitar la gestió dels cursos i fomentar la interacció entre estudiants, professors i contingut d'aprenentatge. Algunes de les utilitats clau de Moodle inclouen:


SEGUIMENT DE L'ALUMNAT

Tot el seguiment dels alumnes, acadèmic i personal, es fa a través del aplicatiu Alexia permet l'intercanvi d'informació de manera agil entre el centre i les families, sent Alexia un vehicle de comunicació molt eficient, ja que permet informar sobre absències, incidències i notes d'avaluació.

Documentació

El centre organitza tota la documentació en unitats compartides. Aquestes unitats es comparteixen exclusivament amb grups, de tal manera que en tot moment es controla qui té accés a la informació.

En aquestes carpetes hi ha tota la resta d'informació que necessita el centre. Des de la documentació oficial (PEC, NOFC, projecte de direcció, etc).

VIRTUAL SCHOOL

En aquestes zones, tant alumnes com professors i PAS poden trobar la informació i els enllaços necessaris per accedir a tota la informació i a tots els recursos. 

FORMACIÓ

Tal com indiquen les NOFC, la formació en cultura digital és un aspecte clau del centre. Aquesta formació s'articula, bàsicament, de tres maneres:

TRASPÀS DE DADES

Dins del marc de la nostra estratègia digital, reconeixem la importància de garantir la continuïtat operativa fins i tot en situacions de canvis en el personal. En cas d'una baixa laboral, el nostre enfocament es centra en un procés de traspàs de dades eficient i segur.

El Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) implementa protocols rigorosos per assegurar que la informació crítica associada al treballador sortint sigui transferida de manera precisa i oportuna. Això inclou la revisió i traspàs d'arxius rellevants, els accessos a plataformes digitals i la gestió de comptes associats.

La nostra prioritat és salvaguardar la privacitat i la seguretat de les dades mentre facilitem una transició fluida. S'estableixen procediments clars per revocar els accessos del treballador sortint als sistemes interns i, simultàniament, per transferir les responsabilitats i accessos pertinents al nou responsable designat.

A més, es proporciona suport tècnic especialitzat per resoldre possibles inconvenients que puguin sorgir durant aquest procés de traspàs, assegurant que la informació crítica no es vegi compromesa i que els procediments digitals continuïn de manera ininterrompuda.

Aquest enfocament proactiu no només garanteix la seguretat de les dades sinó que també facilita l'adaptació àgil del personal entrant, contribuint així a mantenir l'eficiència i la integritat de les nostres operacions en l'entorn digital. En resum, la nostra estratègia digital aborda de manera integral la gestió de dades en casos de baixa del personal, assegurant una transició ordenada i segura dins del marc de la nostra comunitat educativa digital.

A continuació hi ha enllaçats els documents que expliquen com fer aquest traspàs. 

CREACIÓ, GESTIÓ D’USUARIS I CANVI DE CURS

El primer pas en la nostra estratègia digital implica la creació de perfils d'usuaris a Google G Suite, establint una base sòlida per a la col·laboració i la comunicació efectiva en l'entorn educatiu. El departament TIC durà a terme aquest procés de manera sistemàtica, garantint l'assignació correcta de rols i permisos segons les necessitats específiques dels alumnes.


Aquest procés es repeteix a l'inici de cada curs escolar, on es modificarà el grup d'assignació de l'alumne i del docent.

SUPERVISIÓ DELS USUARIS DE L'ALUMNAT

El Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) implementa diversos procediments per assegurar-ne l'ús segur i eficient dels dispositius a la comunitat educativa.

1. Monitorització d'ús de Dispositius:

Mitjançant eines avançades de monitorització, el departament TIC rastreja l'ús dels dispositius a l'entorn educatiu. Això inclou la supervisió d'aplicacions utilitzades, el temps d'ús i altres activitats digitals, permetent una comprensió completa dels hàbits d'ús.

2. Bloqueig de Contingut Web:

Amb l'objectiu de protegir els estudiants i mantenir un entorn d'aprenentatge segur, s'aplica un sistema de bloqueig de contingut web. Aquest procediment impedeix l'accés a llocs web no desitjats o inadequats, assegurant que els recursos en línia siguin apropiats per a l'entorn educatiu.

3. Actualitzacions de Seguretat:

El departament TIC prioritza les actualitzacions regulars dels sistemes operatius i les aplicacions, garantint la seguretat dels dispositius i protegint-los contra possibles amenaces cibernètiques. Això forma part integral de la nostra estratègia per mantenir un entorn digital fiable.

4. Formació Continuada:

Per assegurar un ús òptim dels dispositius, es realitzen sessions de formació periòdiques per part del personal docent i del coordinador TIC als estudiants. Aquesta formació abasta temes com les millors pràctiques en línia, seguretat cibernètica i l'ús responsable de la tecnologia.

Amb aquests procediments, el departament TIC contribueix activament a crear un entorn digital segur, eficient i propici per a l'aprenentatge continu a la nostra escola.

XTEC

PORTAL DE CENTRES

RECURSOS TIC

Per unificar les aplicacions que els alumnes utilitzen i per assessorar el professorat en la seva utilització, el centre ha creat un web amb un llistat d’aplicacions recomanades, Recursos TIC. En alguns casos, també s’hi afegeixen tutorials.

La comissió digital manté aquest llistat i l’actualitza.