Diagnosi

Per fer la diagnosi, la comissió digital del centre ha utilitzat tres recursos:

A partir de l'anàlisi d'aquestes eines, es detecten els següents punts forts i punts febles segons diferents aspectes.