Objectius

En la visió del centre, tal com es defineix en el projecte educatiu de centre (PEC), queda molt clar que l'ús habitual de les tecnologies ha de ser un dels pilars del centre:

"Som un centre actiu, emprenedor, amb visió de futur que aconsegueix una millora constant del rendiment acadèmic dels alumnes. Fem ús habitual de les TIC, impulsar les llengües estrangeres i promocionar les habilitats socials i el treball cooperatiu. D’aquesta forma volem donar resposta a les diferents necessitats de tots els agents implicats: alumnat, famílies i organitzacions de l’entorn." 

A partir d'aquesta visió, dels objectius del PEC i de la diagnosi que s'ha realitzat, s'han establert diferents objectius. 

Un cop definits els objectius, s'han definits indicadors i s'han temporitzar per assolir-los en tres cursos.