Objectius vinculats al PEC

Objectiu 1 de l'EDC

DEFINIR EL DESPLEGAMENT COMPLET DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL DE L’ALUMNAT

Objectiu del PEC

OP1. Desenvolupar les competències de l’alumnat i les habilitats socials a través de metodologies actives d’aula i de l’ús habitual de les TIC/TAC. 

Diagnosi

El centre té concretat el desplegament de la competència digital per cursos i per conceptes clau.

Objectiu 2 de l'EDC

MILLORAR EL SISTEMA DE SEGUIMENT D'ALUMNAT PER FER-LO MÉS INCLUSIU

Objectiu del PEC

OP4. Potenciar l’atenció a la diversitat de l’alumnat des del punt de vista inclusiu, tot facilitant eines per a l’orientació acadèmica i professional. 

Objectiu 3 de l'EDC

ASSEGURAR L'ASSOLIMENT DELS CONCEPTES CLAU DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL MÉS ALLUNYATS DE LES MATÈRIES I DELS PROJECTES

Objectiu del PEC

OO2. Potenciar l’acció tutorial adequada a cada nivell promovent la coordinació de l’equip docent corresponent. 

Diagnosi

Hi ha aspectes vinculats a la competència digital que no es vinculen directament a cap matèria o projecte i que, per tant, es treballen en menor intensitat.

Objectiu 4 de l'EDC

MILLORAR LA FORMACIÓ i L'ACOLLIDA DIGITAL DEL PROFESSORAT

Objectiu del PEC

OO3. Potenciar la col·laboració, la coordinació i el treball en equip dels docents, promovent el treball dels àmbits. 

Diagnosi

El professorat nou té dificultats els primers mesos per integrar l'ús de les tecnologies en el centre, però és important donar una formació digital integral mitjançant la capacitació digital docent en el nivell B1.