ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

En el PEC del centre es detallen les dades de contextualització general del centre. Pel que fa als aspectes sobre tecnologia digital, cal tenir en compte que el centre fa anys que ha fet una clara aposta per la digitalització del centre. Així, tot l'alumnat i professorat disposa d'un usuari de centre que els permet tenir serveis com són el correu electrònic o l'emmagatzematge al núvol. Amb aquests usuaris es realitza tota la comunicació del centre.

Des del curs 2008-2009, el centre aposta pel model 1x1. Cada alumne disposa d’un ordinador de propietat que porta cada dia al centre.